Raport ocen oddziaływania na środowisko

Raport ocen oddziaływania na środowisko

W ramach procedur związanych z procesem oceny oddziaływania na środowisko oferujemy:

 • wykonanie raportów oceny oddziaływania na środowisko (na etapie wydawania decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach oraz etapie powtórnej oceny);
 • wykonanie kart informacyjnych przedsięwzięć;
 • opracowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • uzgodnień z organami opiniującymi (RDOŚ, Inspekcja Sanitarna oraz Organ prowadzący postępowanie);
 • pomoc, doradztwo i nadzór w trakcie trwania procesu administracyjnego związanego
  z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Mamy doświadczenie w wykonywaniu opracowań dla różnego rodzaju przedsięwzięć:
 • zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • zakłady gospodarowania odpadami, w tym instalacje związane z odzyskiem bądź unieszkodliwianiem odpadów
 • wielostanowiskowe myjnie samochodowe;
 • malarnie i lakiernie;
 • budynki inwentarskie (chlewnie, obory, kurniki);
 • ubojnie, zakłady przetwórstwa produktów zwierzęcych;
 • zakłady stolarskie;
 • zakłady produkcyjne (zakłady konstrukcji stalowych, drukarnie, odlewnie żeliwa i aluminium);
 • stacje paliw;
 • betoniarnie;
 • oczyszczalnie ścieków;
 • biogazownie, itd.
Opracowania wykonujemy w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie, z wykorzystaniem aktów prawnych (ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm., ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm., i pozostałych), programów modelujących emisję, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz inwentaryzacji przyrodniczych, a także w oparciu
o dane otrzymane od Inwestora. 

Oferujemy nie tylko sporządzenie samej dokumentacji, ale również prowadzenie całego postępowania do momentu uzyskania decyzji.
Jeśli są Państwo zobligowani do opracowania raportu dla planowanej inwestycji zapraszamy do kontaktu.

Chcesz skorzystać z naszej oferty?

Wyślij formularz kontaktowy

lub zadzwoń do nas:

516-044-165