Sprawozdania środowiskowe

Sprawozdania środowiskowe

Oferujemy przygotowanie sprawozdań środowiskowych.

Do końca pierwszego kwartału trzeba przygotowywać wiele sprawozdań dotyczących ochrony środowiska. Wiąże się to ze zbieraniem danych, analizą, wypełnianiem wszelkiej dokumentacji i składaniem raportów, a także wnoszeniem różnych opłat. Zaniedbanie w tej kwestii może prowadzić do przykrych i kosztownych konsekwencji.

Do najważniejszych sprawozdań należą:

 • sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska (termin do końca marca);
 • raport do KOBIZE (termin do końca lutego);
 • zbiorcze zestawienie danych o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi (termin do 15 marca);
 • Sprawozdanie z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za rok poprzedni (termin do 15 marca).

Państwa firma, korzystając ze środowiska, zobowiązana jest składać różnego rodzaju sprawozdania.

Sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska

Opłata ponoszona jest za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • pobór wód;
 • składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń, (przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu) opłaty te wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono roczny system składania sprawozdań i wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska, z tym że dla okresów od II półrocza 2008 r. do II półrocza 2012 r. obowiązuje system półroczny. Termin złożenia sprawozdania zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami to koniec 1 kwartału następującego po roku sprawozdawczym.

Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną na odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi ją w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5. Informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych i powierzchni użytkowej stawu podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić za okres od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku (287 ust. 1 pkt 5). Wykaz, na podstawie, którego ustalono opłaty za składowanie odpadów podmiot korzystający ze środowiska przedkłada także wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów.

Kiedy nie wnosi się opłat?

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w art. 273 ust. 1 których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego, nie przekracza 400 złotych (od II półorcza 2008 do II półorcza 2012). Od 1 stycznia 2013 roku nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

Kiedy wnosimy opłatę podwyższoną?

W przypadku braku wymaganego pozwolenia na: wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów, pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę podwyższoną - zgodnie ze zmianą zawartą w Dz. U. Nr 113 z 2005 r. poz. 954
w art. 14 opłatę podwyższa się o 200% w 2008 r. Zgodnie z art. 292 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póżn. zm.) opłatę za brak wymaganego pozwolenia od 2009 r. podwyższa się o 500%.

Raport do KOBiZE

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego, raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek, której występuje emisja. W związku z czym w terminie do końca lutego każdego roku ww. podmioty są zobowiązane do sporządzenia raportu dot. emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza za poprzedni rok kalendarzowy i wprowadzenia go - poprzez indywidualne konto elektroniczne - do Krajowej bazy o emisjach, prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Więcej informacji, na stronie www.krajowabaza.kobize.pl

Zbiorcze zestawienia o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi

Do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi zobowiązany jest:

 1. Wytwórca odpadów prowadzący ewidencję odpadów;
 2. Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
  • zbierania odpadów;
  • przetwarzania odpadów, obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.
 3. Podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Gdzie i do kiedy składa się sprawozdanie?

Podmioty obowiązane do sporządzania ww. sprawozdania składają go marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Korekta rocznego sprawozdania

Jeżeli z weryfikacji rocznego sprawozdania o odpadach wynika, że informacje przekazane przez posiadacza odpadów są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa na piśmie do korekty rocznego sprawozdania o odpadach, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niedokonanie korekty skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania rocznego sprawozdania o odpadach.

Jakie kary mogą być nałożone za niezłożenie sprawozdania?

Na postawie art. 200 ust. 1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł. W decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa powyżej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania nie krótszy niż 14 dni.

W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w ww. decyzji wydanej na podstawie art. 200 ust. 1 podmiot podlega karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł (art. 200 ust. 4 ustawy). Powyższa kara pieniężna może wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość takich kar pieniężnych, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8 500 zł (art. 200 ust. 5 ustawy o odpadach).

Chcesz skorzystać z naszej oferty?

Wyślij formularz kontaktowy

lub zadzwoń do nas:

516-044-165